Omgevingsvisie Hoek      18 juni 2019


Hoek staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende keuzes die de toekomst van het dorp bepalen.
We noemen de fusie van de twee basisscholen, de toekomst van verzorgingshuis Vremdieke, de positie van de supermarkt in het centrum en de kansen als gevolg van de toenemende werkgelegenheid bij DOW en andere bedrijven.
Daar voegen we aan toe de trends als de toenemende vraag naar levensloopgeschikte woningen, de noodzaak om maatschappelijk vastgoed (onder meer dorpshuizen, gymzalen en bibliotheken) effici├źnter te beheren en de omschakeling naar hernieuwbare energie.

De dorpsraad Hoek en de gemeente Terneuzen hebben in het kader van burgerparticipatie een TaskForce opgericht om de ingrijpende keuzes voor het dorp in te kaderen. Inkadering door inhoudelijk de voors en tegens van locatiekeuzen tegen elkaar af te wegen en door maatschappelijk het debat met het dorp te organiseren.
De uitkomst van deze inkadering wordt vastgelegd in deze omgevingsvisie Hoek.


Een omgevingsvisie is een nieuw instrument voor gemeenten. Het is een langetermijnvisie op de leefomgeving van een kern of een gebied en alle aspecten die daarmee te maken hebben. De visie biedt houvast voor en geeft richting aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk.

De visie is gemaakt in een samenspel tussen betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ieder vanuit de eigen mogelijkheden en ieder vanuit de eigen rol. De gemeente gaat straks meer op doelen sturen en minder op regels. De rol van de gemeente verandert daarmee van toetser (wat kan en mag) naar regisseur. Regie voert de gemeente alleen op het behalen van de doelen. De wijze waarop komt veel dichter bij de inwoners te liggen. En dat begint al bij de visievorming.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter